Actualitate

Acciză motorină. Ajutoare de stat pentru motorina utilizatã în acvaculturã. Termen limita pentru 2018: 20 octombrie

Guvernul a adoptat o Hotãrâre privitoare la instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizatã în acvaculturã. Aplicarea mãsurilor prevãzute de aceastã Hotãrâre de Guvern permite diminuarea efectivã a costurilor de productie prin rambursarea sumelor reprezentând diferentele de accize, contribuind astfel la stimularea activitãtilor din acvaculturã, în conditiile concurentiale specifice de pe piata pestelui din Uniunea Europeanã. Rambursarea va lua în calcul diferenta dintre nivelul accizei standard, actualizatã conform legislatiei în vigoare si nivelul accizei reduse, respectiv 99,498 lei/1000 litri.
Beneficiarii eligibili depun o cerere de acord prealabil pentru finantare în cursul lunii decembrie, pentru anul urmãtor, la Directiile pentru agriculturã judetene, pe a cãror razã teritorialã îsi desfãsoarã activitatea. Pentru anul 2018 cererea de acord prealabil pentru finantare se depune în termen de 30 de zile de la data intrãrii  în vigoare a hotãrârii de guvern. Împreunã cu cererea de acord prealabil pentru finantare se depune si licenta/licentele de acvaculturã.
Plata ajutorului de stat se solicita pe baza unor cereri de plata insotite de urmatoarele documente:

  • copie dupa documentele de identitate si dupa documentele de inregistrare ale beneficiarului acordului prealabil;
  • documente justificative care atesta desfasurarea activitatilor din acvacultura pentru care se solicita ajutorul de stat, respective raportul zilnic de activitate, situatia lucrarilor, foaia de activitate zilnica a utilajelor/mijloacelor auto utilizate, bonuri de consum, avize de insotire a marfii, facturi, foi de parcurs, fisa limita de consum, fisa de furajare pe helesteie, rapoarte de populare si rapoarte de productie;
  • situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate pentru obtinerea productiei realizate in acvacultura, pentru perioada solicitata;
  • copie dupa facturile de cumparare a motorinei mise de furnizori pe numele solicitantilor;
  • dovada cont trezorerie.

Direcţiile pentru agricultură judeţene, împreună cu serviciile regionale ale ANPA/Direcţia pentru Politici şi Inspecţii Maritime Constanţa implicate, analizează solicitările beneficiarilor şi documentele justificative anexate, în limita cantităţilor totale anuale aprobate prin acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare, determină cantităţile de motorină pentru care se acordă ajutorul de stat având în vedere cantităţile rezultate din documentele justificative şi cantităţile specifice maxime prevăzute în anexa nr. 1, precum şi valoarea acestuia şi întocmesc situaţii centralizatoare cu beneficiarii, cantităţile de motorină determinate la plată şi valoarea acestora, care se semnează de către conducătorii celor două structuri.
Situaţiile centralizatoare prevăzute la alin. (1) se transmit de către direcţiile pentru agricultură judeţene Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, respectiv, de către serviciile regionale/Direcţia pentru Politici şi Inspecţii Maritime Constanţa ANPA.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare, pe judeţe, cu beneficiarii şi sumele exprimate în lei, fără subdiviziuni, pe baza căreia întocmeşte cererea de deschidere de credite bugetare şi o transmite spre aprobare Ministerului Finanţelor Publice.
După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene cu sumele cuvenite.
Direcţiile pentru agricultură judeţene virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor.
Sumele reprezentând ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru cantităţile de motorină determinate şi aprobate la plată, consumate de beneficiari şi nedecontate în anul de cerere, se decontează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în anul următor anului de cerere, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
Ajutorul de stat prevăzut de prezenta hotărâre nu se cumulează cu niciun alt tip de ajutor de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care depăşeşte valorile prevăzute în schema de ajutor de stat.
Perioada de aplicare a schemei de ajutor de stat este de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri si  pânã la data de 31 decembrie 2020. Valoarea totalã maximã a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2018-2020 este de 22.128.600 lei, iar suma alocatã pentru anul 2018 este de 5.532.150 lei. Sumele încasate în temeiul Hotãrârii de Guvern si utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, precum si sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de cãtre beneficiari a unor date ori situatii nereale pe documentele de decontare sau cu încãlcarea legii reprezintã ajutor utilizat abuziv.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!