Actualitate Anunțuri Economic La zi Social

DAJ GIURGIU – COMUNICAT DE PRESĂ ”Programul de susţinere a producţiei de legume în spații protejate pentru anul 2022”.

În Monitorul Oficial nr. 111 din data de 03.02.2022  a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.148/2022 pentru aprobarea  ”Programului de susţinere a producţiei de legume în spații protejate pentru anul 2022”.

În acest sens, vă rugăm să ne sprijiniți prin aducerea la cunoștință potențialilor beneficiari a următoarelor precizări:

-ultima zi de înscriere pentru ciclul I, exclusiv tomate, este  1 martie 2022, inclusiv, respectiv intervalul 25 iulie – 31 august 2022 inclusiv, pentru al doilea ciclu de producţie;

-valoarea maximă  acordată prin acest program este de 3.000 de euro pentru 1000 mp pentru ciclul I – tomate şi de 1.000 de euro pentru fiecare 1000 mp pentru ciclul II –tomate,ardei gras și/sau lung kapia, fasole păstăi, castraveţi, spanac, salată, ceapă verde;

-pentru obținerea sprijinului, trebuie ca valorificarea producției să fie făcută în perioada 1 martie 10 iunie, inclusive, pentru ciclul I, respectiv 15 octombrie – 9 decembrie, inclusiv, pentru ciclul II;

-solicitanții înregistrați în Registrul unic au obligația de a depune documentele justificative care să ateste comercializarea producției obținute în spații protejate până la data de 30 iunie 2022, inclusiv, pentru ciclul I, respectiv 15 decembrie 2022, inclusiv, pentru ciclul II;

Beneficiarii schemei de ajutor de mimimis sunt întreprinderile /întreprinderile unice care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricol, pentru susținerea producției de legume în spații protejate, respectiv:

a) producătorii agricoli – persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2022;

b) producătorii agricoli – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;

 c) producătorii agricoli – persoane juridice.

Condiții de eligibilitate

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de legume în spații protejate, beneficiarii trebuie să îndeplineacă cumulativ următoarele criterii:

a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;

 b) să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp/ciclu de producție, cultivată exclusiv cu tomate în ciclul I, iar în ciclul II cu una dintre culturile de tomate, ardei gras și/sau lung — capia, castraveți, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde;

c) să marcheze suprafața prevăzută la lit. b), la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripția „Program susținere legume, anul 2022, beneficiar numărul …………..,  Direcția pentru Agricultură a Județului Giurgiu”cu dimensiunea minimă recomandată de 50cm/70cm;,

d) să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm; înființate;

e) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu legume în spațiile protejate în anul 2022;

 f) să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, avizat de OFJ;

g) să facă dovada obținerii producției minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare;

h) să obțină legume care nu depășesc conținutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide, condiție care se verifică conform prevederilor art. 14 alin. (3);

 i) nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat al statului și nu au săvârșit fapte sancționate de legile fiscal, contabile, vamale.

Documentația necesară pentru înscrierea în program

Beneficiarii pot solicita ajutorul de minimis la DAJ Giurgiu  pentru Ciclul I de producție – până cel târziu la data de 1 martie 2022 inclusiv, printr-o cerere ( Anexa nr. 2 la HG  nr. 148/02.02.2022, în format editabil se poate accesa de pe site-ul DAJ Giurgiu ).

Cererea este însoțită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/ împuternicit;

b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022; c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;

 e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) adeverință, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză; g) certificat de atestare fiscală și cazier fiscal, valabile la data depunerii cererii.

Cererea, însoțită de documente, poate fi transmisă la DAJ Giurgiu și prin mijloace electronice –mail:dadr.gr@madr.ro și/sau poștă/curierat pe adresa : Direcția pentru Agriculturăa Județului Giurgiu, Mun. Giurgiu, șos. Ghizdarului nr.1.,

Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul” de către solicitant.

Modelele de formulare pentru accesarea programului se pot descărca de pe site-ul Direcției pentru Agricultură a Județului Giurgiu.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!