Actualitate Anunțuri Comunicate La zi Social

DAJ GIURGIU: SESIUNI DE INFORMARE -„AJUTOR DE MINIMIS PENTRU APLICAREA PROGRAMULUI DE SUSȚINERE A PRODUSULUI TOMATE IN SPATII PROTEJATE” PENTRU ANUL 2023

La solicitarea primariilor, specialiștii DAJ Giurgiu merg lin teritoriu pentru a face cunoscute prevederile legislative privitoare la „AJUTORUL DE MINIMIS PENTRU APLICAREA PROGRAMULUI DE SUSȚINERE A PRODUSULUI TOMATE IN SPATII PROTEJATE” PENTRU ANUL 2023 (Hotărâre nr. 1569/2022), dar și pentru a informa și consilia reprezentanți din primării astfel încât acestia să îi poata ajute pe beneficiari la intocmirea dosarelor.

Joi, 26 ianuarie, urmare solicitarilor primite, Daniela Mihai și Emilia Voiculescu de la DAJ Giurgiu au mers la primăriile Comana, Gostinari, Colibași, Vărăști și Valea Dragului unde au prezentat noutățile, condițiile de eligibilitate și documentele ce trebuie depuse în cadrul Schemei de ajutor de minimis ce se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2023, pentru susținerea producției de tomate în spații protejate.

Cuantumul ajutorului de minimis va fi în valoare de 3.000 euro/1000 mp/beneficiar. Cererile se vor depune până cel târziu la data de 1 aprilie 2023. Valorificarea producției se va face până la data de 30 iunie 2023, inclusiv. Ultima zi de depunere a documentelor justificative (copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare), este 14 iulie 2023 inclusiv.

Ca element de noutate, pentru simplificarea aplicării programului, se va efectua o singură verificare, după notificările transmise de către potențialii beneficiari cu cel puțin 10 zile înainte de recoltare, care va viza identificarea suprafeței înființate, precum și evaluarea producției de tomate înainte de recoltare.

BENEFICIARII PENTRU CARE PREVEDERILE PREZENTEI SCHEME SE APLICA:

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2023, pentru susţinerea producţiei de tomate în spaţii protejate, cultivate în ciclul I de producţie.

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de tomate în spaţii protejate, potrivit art. 2.

Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/ întreprinderilor unice, pentru culturile de tomate cultivate în spaţii protejate prevăzute la art. 2, respectiv:

a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2023;

b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

c) producătorilor agricoli societăţi agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;

d) producătorilor agricoli persoane juridice

CONDITII DE ELIGIBILITATE:

a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;

b) să utilizeze o suprafaţă cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu tomate în spaţii protejate;

c) să marcheze suprafaţa prevăzută la lit. b), la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate în spaţii protejate, anul 2023, beneficiar numărul ………., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………/ Municipiului Bucureşti“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;

d) să obţină o producţie de minimum 3 kg tomate/mp şi să valorifice o cantitate de tomate de minimum 3.000 kg, de pe suprafaţa prevăzută la lit. b);

e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate, în anul 2023, la data depunerii cererii;

f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, completat începând cu data înfiinţării culturii şi avizat de OFJ;

g) să facă dovada obţinerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare;

h) să obţină tomate care nu depăşesc conţinutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide, condiţie care se verifică conform prevederilor art. 12 alin. (3).

(2) Pentru suprafaţa prevăzută la alin. (1) lit. b) se acceptă o diferenţă de -50 mp rezultaţi în urma stabilirii suprafeţei înfiinţate cu tomate.

(3) Valorificarea producţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) se face până la data de 30 iunie inclusiv a anului de cerere.

(4) Dovada obţinerii producţiei de tomate obţinute în spaţii protejate, prevăzută la alin. (1) lit. d), o constituie copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis este de 3.000 euro/1.000 mp/beneficiar.

DOCUMENTE NECESARE LA DATA DEPUNERII DOSARULUI

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;

b) copie a atestatului de producător al solicitantului persoană fizică valabil până la 31 decembrie 2023;

c) împuternicire/procură şi o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, aferente anului 2023, suprafaţa de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

CEREREA SE DEPUNE PÂNĂ CEL TÂRZIU LA DATA DE 1 APRILIE 2023 INCLUSIV

Cererile sunt înregistrate în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate.

Pentru verificarea in teren privind stabilirea suprafeţei înfiinţate şi pentru evaluarea producţiei de tomate înainte de recoltare, beneficiarii transmit o notificare scrisa la DAJ Giurgiu prin e-mail, fax sau poştă cu cel puţin 10 zile înainte de recoltarea tomatelor

Pentru obţinerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), după efectuarea verificărilor prevăzute la art. 10, potenţialii beneficiari înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea programului au obligaţia să depună la DAJ unde au depus cererea, până la 14 iulie 2023 inclusiv, documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (4), precum şi copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de OFJ

Documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (4), sunt: copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

1) Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.

2) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanţilor ale căror culturi de tomate au fost înfiinţate pe suprafeţe cu spaţii protejate obţinute prin divizarea unei suprafeţe cu spaţii protejate efectuată după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al dreptului de utilizare a suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!