Actualitate

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu – RECENSAMANT GENERAL AGRICOL 2020

Recensamântul general agricolare ca obiectivasigurarea de date statistice pentru fundamentarea si punerea în aplicare a politicilor nationale si europene în domeniul agricol, în concordanta cu Sistemul Statistic European, necesare procesului de participare a României la Politica Agricola Comuna.

În perioada 1 februarie 2021-30 aprilie 2021 se efectueaza, la nivel national, în toate unitatile administrativ-teritoriale din România, RecensamântulGeneral Agricol.

Pentru verificarea practica si îmbunatatirea aspectelor organizatorice si tehnice, se efectueaza un recensamânt de proba, în cursul anului 2020.

Perioada si momentul de referinta ale recensamântului:
   a) anul agricol 2020, cuprins între 1 octombrie 2019 si 30 septembrie 2020
, pentru variabilele privind terenurile si persoanele care au lucrat în agricultura si anul calendaristic 2020 pentru gestionarea dejectiilor animaliere;
   b) ziua de 31 decembrie 2020, pentru efectivele de animale si adaposturile pentru animale;
   c) ultimii 3 ani, pentru masurile de dezvoltare rurala.

Întermen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se constituie Comisia centrala pentru recensamânt.

Prefectii, consiliile judetene, precum si primarii comunelor, oraselor, municipiilor asigura conditiile necesare bunei desfasurari a activitatilor de pregatire, organizare si efectuare a recensamântului, potrivit actiunilor care sunt stabilite de catre Comisia centrala pentru recensamânt.

În vederea realizarii lucrarilor de pregatire, organizare si efectuare a recensamântului în teritoriu se constituie comisii judetene sub coordonarea prefectului data limita este 5 martie 2020.

Activitatea personalului de recensamânt recrutat se desfasoara pe baza de contract, încheiat în conditiile Codului civil, cu Directia Agricola Judeteana.

Comisia judeteana: 
  
1. presedinte:
                 – prefectul judetului,
   2. vicepresedinti:
                 – directorul executiv al directiei teritoriale de statistica;               – directorulexecutiv al directieiagricolejudetene,                  – presedintele vicepresedintele consiliului judetean
   3. secretar:
                 – secretarul general al judetului
   4. membri.

COMPONENTA secretariatelor tehnice judetene
1. secretar:
   – directorul executiv adjunct/sef serviciu al directiei teritoriale de statistica.
2. membri:
   a) 1 reprezentant din cadrul institutiei prefectului;
   b) 1 reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean;
   c) 1 reprezentant din cadrul Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
   d) 1 reprezentant din cadrulAgentiei de Plati si Interventii în Agricultura;
   e) 2 reprezentanti din cadruldirectiilorteritoriale de statistica;
   f) 2 reprezentanti din cadruldirectiiloragricolejudetene;
   g) 1 reprezentant din cadruloficiului de cadastrusipublicitateimobiliarajudetean

Comisiile judetene înainteaza secretariatului tehnic central pentru recensamânt, pana la 15 martie 2020
– o copie a ordinuluiprefectului, -procesele-verbale cu componenta nominala a fiecarei comisii si a fiecarui secretariat tehnic judetean,
-coordonatelede contact ale membrilor acestora;

Comisiile judetene, analizeaza, în colaborare cu
comisiile comunale, orasenesti, municipale activitatea de completare si actualizare a registrelor agricole, de la nivelul primariilor;

ATRIBUTIILE comisiilor comunale, orasenesti, municipale pentru recensamântul general agricol

Comisiile comunale, orasenesti, municipale, pentru recensamânt raspund de efectuarea actiunilor si lucrarilor prevazute în
Programul general de organizare si efectuare a recensamântului, aprobat de catre Comisia centrala pentru recensamânt, si au urmatoarele atributii:

a) înainteaza comisiei judetene pentru recensamânt, în termen de 10 zile de la constituire, – o copie a dispozitiei primarului de constituire a comisiei
– procesul-verbal cu componenta nominala a acesteia,
– coordonatele de contact ale membrilor acestora;

b) pregatesc, organizeaza, coordoneaza, controleazasiraspund de efectuarealucrarilor de recensamânt pe raza comunelor, oraselor, la termeneleprevazutesi potrivit instructiunilor Comisiei centrale pentru recensamânt;

c) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru efectuarea lucrarilor pregatitoare ale recensamântului la:
 – întocmirea listelor exploatatiilor agricole care vor fi recenzate, ale caror centralizatoare vor fi înaintate comisiilor judetene;
   – împartirea unitatii administrativ-teritoriale în sectoare si sectii de recensamânt pe baza materialelor cartografice digitale (Harta României scara 1:50000 format vector, ortofotoplanurile realizate de ANCPI si sectoarele cadastrale rezultate ca urmare a activitatii de înregistrare sistematica) preluate de la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara teritoriale si înaintarea acestora comisiei judetene spre verificare si aprobare;

d) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru asigurarea atât a spatiilor de lucru si a mijloacelor de comunicare necesare desfasurarii activitatii comisiei, cât si a spatiilor pentru pastrarea si gestionarea materialelor de recensamânt, pâna la predarea lor catre comisia judeteana;

e) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale si iau masuri în vederea actualizarii registrului agricol, în conformitate cu reglementarile în vigoare;
   f) raspund de participarea recenzorilor, recenzorilor sefi si coordonatorilor la instructajele organizate în cadrul judetului;

g) presedintii comisiilor participa la sedintele de analiza a stadiului lucrarilor premergatoare recensamântului, care vor avea loc la comisia judeteana;
h) organizeaza actiuni de popularizare a recensamântului, pe baza programului primit de la comisia judeteana pentru recensamânt, subliniind importanta, scopul, perioada si modul de efectuare a recensamântului, precum si prevederile legale referitoare la confidentialitatea datelor declarate de catre respondenti si dispun masuri pentru asigurarea, difuzarea si afisarea materialelor de popularizare transmise de catre comisia judeteana ;

i) organizeaza repartizarea recenzorilor si recenzorilor sefi pe sectoare si sectii de recensamânt;
j) controleaza modul de efectuare, de catre recenzori si recenzori sefi a vizitei preliminare la exploatatiile agricole care vor fi recenzate;
k) verifica daca toti recenzorii si recenzorii sefi activeaza în cadrul sectoarelor, respectiv sectiilor de recensamânt, si iau masuri de înlocuire a celor absenti cu personalul de rezerva care a participat la instructaje;
l) analizeaza zilnic, cu coordonatorii, modul de desfasurare a înregistrarii datelor, greutatile întâmpinate si stabilesc masuri pentru remedierea lipsurilor constatate, asigura interpretarea unitara a instructiunilor si înregistrarea corecta a datelor în chestionarele de recensamânt;

m) informeaza comisia despre stadiul înregistrarii datelor din exploatatiile agricole recenzate, precum si despre situatiile deosebite de natura organizatorica si metodologica întâlnite pe teren;
n) asigura pastrarea în conditii de securitate a întregului material de recensamânt;
o) asigura protectia si securitatea personalului de recensamânt;
p) urmaresc respectarea de catre personalul de recensamânt din teritoriu a confidentialitatii datelor în timpul înregistrarii acestora;
q) predau comisiilor judetene materialele de recensamânt;
r) sprijina si coordoneaza lucrarile recensamântului de proba si anchetei de control a recensamântului;
s) îndeplinesc si alte sarcini primite din partea comisiei judetene.

ATRIBUTIILE secretariatelor tehnice judetene pentru Recensamântul General Agricol

a) elaboreaza graficul lucrarilor de pregatire, organizare, coordonare si efectuare a recensamântului;
 b) informeaza comisiile judetene în legatura cu stadiul de realizare si calitatea lucrarilor efectuate în cadrul actiunilor recensamântului, pe baza informatiilor primite de la comisiile comunale, orasenesti, municipale si a constatarilor din deplasarile pe teren;
 c) definitiveaza împartirea în sectoare si sectii de recensamânt, pe baza planului unitatilor administrativ-teritoriale din raza lor de activitate;
 d) definitiveaza tabelele cu personalul propus de catre comisiile comunale, orasenesti, municipale la efectuarea lucrarilor recensamântului si le supun spre aprobare comisiilor judetene;

e) elaboreaza programul de organizare si efectuare a instructajelor si stabilesc termenele de realizare a acestora;
f) organizeaza instructaje pe serii si informeaza comisiile judetene despre modul de efectuare a instructajelor si prezinta spre solutionare, dupa caz, problemele deosebite sesizate;
g) elaboreaza planul actiunilor pentru popularizarea recensamântului prin presa locala, posturi locale de radio si televiziune, conferinte, expuneri, convorbiri etc. si îl supun spre aprobare comisiilor judetene si informeaza aceste comisii în legatura cu modul de efectuare a actiunilor de popularizare;
h) primesc materialele de recensamânt si le repartizeaza comisiilor comunale, orasenesti, municipale;

i) elaboreaza si propun spre aprobare graficele cu durata si termenele la care institutia prefectului va pune la dispozitia comisiilor pentru recensamânt mijloacele de transport necesare pentru facilitarea accesului în locatiile greu accesibile în vederea efectuarii lucrarilor recensamântului;
j) informeaza comisiile judetene cu privire la modul de asigurare de catre institutia prefectului si primarii a spatiilor necesare desfasurarii activitatilor comisiilor comunale, orasenesti, municipale, precum si cu privire la repartizarea spatiilor pentru depozitarea, în conditii corespunzatoare, a materialelor de recensamânt;
k) elaboreaza programul de monitorizare a stadiului lucrarilor pregatitoare efectuarii recensamântului si stabilesc masurile pentru remedierea lipsurilor constatate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor;

l) îndruma, verifica si controleaza activitatea personalului de recensamânt, în cadrul vizitelor preliminare;
 m) îndruma, verifica si controleaza, prin deplasari pe teren, modul de desfasurare a lucrarilor de pregatire si înregistrare a datelor recensamântului;
 n) informeaza comisiile judetene în legatura cu stadiul colectarii datelor si eventualelor probleme deosebite de natura metodologica si organizatorica privind efectuarea recensamântului;
 o) acorda asistenta tehnica recenzorilor si recenzorilor sefi la colectarea datelor în teren;
p) solutioneaza, clarifica si acorda asistenta de specialitate cu privire la efectuarea recensamântului de proba si a anchetei de control;

q) asigura confidentialitatea datelor si utilizarea rezultatelor recensamântului numai în scopuri statistice;
r) organizeaza recuperarea materialelor de recensamânt aflate la comisiile comunale, orasenesti, municipale si a celor existente la personalul de recensamânt, în vederea predarii acestora, în conformitate cu instructiunile Comisiei centrale pentru recensamânt;
s) verifica si propune directorilor directiilor teritoriale de statistica avizarea documentelor care reflecta activitatea personalului de recensamânt din teritoriu;
t) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat ale comisiilor judetene;
u) îndeplinesc si alte sarcini pentru pregatirea si efectuarea recensamântului.

Pentru buna desfasurare a activitatilor de pregatire, organizare si efectuare a recensamântului, Institutul National de Statistica si Directia pentru Agricultura Judeteana angajeaza personal suplimentar cu contract individual de munca pe perioada determinata, inclusiv din rândul pensionarilor, cu încadrarea în numarul maxim de posturi prevazut în anexa nr. 13.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!