Actualitate Anunțuri

ITM Giurgiu – Comunicat de presa

                                            

                     Vă informăm că Inspectoratul Teritorial de Munca, în exercitarea atributiilor de control stabilite de Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare si de HG nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizaresi functionare a Inspectiei Muncii, va efectua în perioada următoare actiuni de control la angajatorii care îsi desfăsoară activitatea în domeniile: fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase cod CAEN 107; constructii cod CAEN 41,42,43; paza cod CAEN 801; depozite cod CAEN 5210; service/spalatorii cod CAEN 4520; comert cod CAEN 47; notariat si birou avocatura cod CAEN 691; arhitectura cod CAEN 7111.

În vederea asigurării  unei bune  desfăsurări a relatiilor de muncă, vă reamintim faptul că:

 • Contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activitătii de către salariat. Obligatia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă si înmânarea  unui exemplar salariatului, îi revine angajatorului.
 • Anterior începerii  activitătii, contractul individual de muncă se înregistrează în Registrul general de evidentă a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activitătii.
 • O persoana poate fi angajata în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauza este apt pentru prestarea acelei munci. Neîndeplinirea acestei conditii atrage nulitatea contractului individual de muncă.
 • Perioada de probă se desfăsoară după încheierea contractului individual de munca. Pe durata executării contractului de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă. Pe durata sau la sfârsitul perioadei de probă, raportul de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la initiativa oricăreia dintre părti, fără a fi necesară motivarea acesteia.
 • Durata timpului de muncă.
 • normă întreagă – 8 ore pe zi (timp de 5 zile) şi de 40 de ore pe săptămână.
 • durata maximă – 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.
 • repausul între două zile de muncă nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
 • durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore trebuie să fie urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.
 • Munca suplimentară este munca prestată, cu acordul salariatului, în cursul săptămânii de lucru si se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia, sau prin ore libere plătite. În situatia în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă, este obligatorie acordarea unui spor de cel putin 75% din salariul de bază, corespunzător duratei acesteia.
 • Munca de noapte este munca prestată între orele 22.00 – 6.00. Angajatorul care utilizează în mod frecvent munca de noapte, este obligat să informeze inspectoratul teritorial de muncă.
 • Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta si duminica. Repausul săptămânal poate fi acordat si în alte zile, caz în care este obligatorie acordarea unui spor la salariu. Orele lucrate în repausul săptămânal nu sunt considerate ore suplimentare.
 • Angajatorul are obligatia de a tine la locul de muncă evidenta orelor de muncă prestate de fiecare salariat, cu evidentierea orelor de începere si de sfârsit a programului de lucru.

Totodată, pentru evitarea consecinţelor sociale şi economice negative pe care le produce utilizarea muncii nedeclarate, vă reamintim cazurile considerate muncă nedeclarată:

 • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii;
 • primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
 • primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
 • primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

Prezenta notificare a fost întocmită în vederea informării în scop preventiv, cu recomandarea de a consulta şi de a respecta integral legislatia incidentă în domeniul relaţiilor de muncă.

INSPECTOR SEF

CRISTIAN CHINDEA

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!