Actualitate

Condiții și documente necesare pentru înscrierea la instituțiile militare de învățământ

             Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii:

 • să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

 
Documentele necesare pentru constituirea dosarelor de recrutare

 1. Cererea de înscriere la concursul de admitere;
 2. Curriculum vitae – Europass (CV);
 3. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare;
 4. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă și dacă este cazul a livretului militar;
 5. Diploma de bacalaureat *;
 6. Foaia matricolă *;
 7. Copii ale: certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatului de căsătorie, precum si după caz ale hotărârilor judecătorești privind starea civila;
 8. Autobiografia si Tabelul nominal cu rudele candidatului;
 9. Extrasul de pe cazierul judiciar al candidatului, care se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate depus de candidat;
 10. Fişa medicală – tip de încadrare in MAI;
 11. O fotografie 9×12 cm;
 12. Trei fotografii color 3×4 cm;
 13. Certificatul de examinare psihologică (introdus în dosar de către compartimentul cu sarcini de recrutare).

* Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

 • atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată;
 • foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

Documentele solicitate se prezintă în original, vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă și copie legalizată. Suplimentar documentelor prevăzute, candidații care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităților naționale – romi, maghiari, alte minorități – depun la dosarul de recrutare și o adeverință din partea unei organizații etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenență a candidatului, respectiv calitatea de etnic.
EXAMINAREA MEDICALĂ
Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale M.A.I. şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Acestea se concretizează prin completarea fişei medicale.
EVALUAREA PSIHOLOGICĂ
Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite împreună cu unităţile cu atribuţii de recrutare. Candidaţii recrutaţi se vor informa în privinţa perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic şi/sau pe site-urile structurilor care au efectuat recrutarea.
PROBE ELIMINATORII: Contravizita medicală şi probele de aptitudini fizice
Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către o subcomisie medicală constituită din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală a M.A.I., care examinează candidaţii, verifică înscrisurile fişei medicale tip M.A.I. şi finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical cu menţiunea apt sau inapt, după caz.
Evaluarea performanței fizice a candidaților constă în parcurgerea traseului practic-aplicativ.Verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu.
CONCURSUL DE ADMITERE
Probele de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” constau într-un test grilă la următoarele discipline: istorie, limba română, limba străinăengleză/franceză/germană/rusă/spaniolă.
Probele de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la şcolile postliceale ale M.A.I. constau într-un test grilă la disciplinele limba română şi limba engleză sau franceză.
Tematica, bibliografia de concurs precum şi calendarul admiterii sunt postate pe site-urile instituţiilor de învăţământ:

 • Academia de poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureştihttp://www.academiadepolitie.ro; e-mail: secretar@academiadepolitie.ro;
 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani

http://www.scoaladragasani.ro; e-mail:contact@scoaladragasani.ro;

 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni

http://www.jandarmeriafalticeni.ro; relatii_publice@jandarmeriafalticeni.ro.
 
Compartimentul Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!