Fără categorie

Jurnal de campanie – PNL Giurgiu își prezintă candidații la Consiliul municipal- Florentin Toma

 

Florentin Toma este o altă propunere pe care PNL v-o prezintă pentru Consiliul local al municipiului Giurgiu.
Florentin este un tânăr de 37 de ani, un profesionist a cărui carieră în domeniul tehnic impresionează nu doar prin reuşitele sale, cât mai ales prin complexitatea sarcinilor pe care le-a avut de când era indecent de tânăr şi pe care le-a dus întotdeauna la bun sfârşit.
Este un profesionist şi un familist convins, care astăzi îşi desăvârşeşte pregătirea academică printr-un doctorat la Universitatea Politehnică Bucureşti, într-un domeniu sensibil şi de care orice administraţie locală sau chiar naţională trebuie să ţină seama, este vorba despre managementul mediului şi al deşeurilor, pentru că toţi dorim să locuim într-un oraş curat. Lucrând în domenii de interes edilitar, în proiecte de infrastructură mare, Florentin a demonstrat că la Oradea sau la Giurgiu se pot implementa cu profesionişti fonduri europene de zeci de milioane de euro. Astăzi are o misiune importantă, câştigată prin concurs, de a crea civilizaţie, de a aduce la standarde europene comunităţi unde este nevoie în continuare de infrastructură.
Florentin, acum este timpul să ne spui tu câte ceva din biografia ta!
„Bună dimineaţa!
Sunt Florentin Elvis Toma, am o familie minunată, cu doi copii, un băieţel de 5 ani şi o fetiţă de 9 ani, pe care îi iubesc şi care cresc în oraşul Giurgiu, cel mai frumos oraş al sufletului meu.
Sunt economist şi inginer cadastru funciar topograf, nu doar cu diplome universitare, ci şi cu o activitate de lucru şi de conducere a unor lucrări importante de infrastructură.
Am absolvit un Master la Universitatea Politehnica Bucureşti, în cadrul Facultăţii de Ingineria Sistemelor Biotehnice în perioada 2018-2020.
În acest moment sunt înscris la Şcoala doctorală a Universităţii Politehnice Bucureşti, cu tema Colectarea deşeurilor de ambalaje. Producţia de ambalaje din deşeuri.
Activitatea mi-am desfăşurat-o în profesiile pentru care m-am pregătit.
Din iunie 2006 – iulie 2008 fiind topograf şi ocupându-mă cu efectuarea profilelor transversale si longitudinale, măsurarea terenurilor pentru realizarea planurilor cotate, extragerea datelor din planşele proiectului, materializarea in teren a datelor sus-menţionate, trasări si ridicări topo, întocmirea proceselor verbale şi realizarea si îndesirea reţelei de sprijin la S.C. BIAT CONSTRUCTION S.R.L., Bucureşti, apoi la firma daneză SC MIVAN KIER JOINT VENTURE LIMITED NEWPARK, unde am activat din iulie 2008 – februarie 2009, pentru ca apoi să avansez manager de structură la aceeaşi firmă din februarie 2009 – aprilie 2010 şi având ca atribuţii coordonarea, urmărirea si verificarea execuţiei lucrărilor in şantier din punct de vedere calitativ si cantitativ, conform specificaţiilor proiectului si a caietelor de sarcini. Coordonarea firmelor subcontractoare aflate in subordine. Asigurarea colaborării dintre diferitele firme subcontractoare implicate in proiect ( inclusiv pentru lucrări de structura, finisaje si faţade) Verificarea desenelor si detaliilor de execuţie;verificarea situaţiilor de lucrări economice financiare si facturilor depuse de subcontractori.
În perioada aprilie 2010 – februarie 2013 am ocupat funcţia de Sef Serviciu Topografie/Coordonator execuţie la S.C. OCIDE CONSTRUCCION S.R.L, fiind responsabil al tuturor lucrărilor topo-geodezice si de cadastru pentru proiectul FIDIC ROSU„Reabilitarea si extinderea reţelelor de distribuţie si a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare in aglomerarea Giurgiu – Slobozia, Lot 2.
Doi ani (Februarie 2013-Februarie 2015) am fost apoi Director Tehnic la S.C. A.D.P.P. S.A. GIURGIU, ocupându-mă de coordonarea tuturor activităţilor domeniului public si privat al Municipiului Giurgiu.
Am văzut că acum se vorbeşte foarte mult despre extraordinara experienţă administrativă din municipiul Oradea, din februarie 2015 m-am ocupat aproape un an de o parte din reuşita unora dintre proiectele implementate în acest oraş, fiind Director Adjunct al firmei S.C. TRIADA PROD IMPEX S.R.L., care a implementat proiectul „CL15 EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AFERENTE MUNICIPIULUI ORADEA”, unde m-am ocupat efectiv de organizarea si supervizarea activităţii serviciului tehnic, economic, de elaborarea planurilor de achiziţii si investiţii ale societatii, de negocierea, urmărirea si încheierea contractelor de execuţie lucrări pe proiecte FIDIC ROSU, având ca responsabilitate managementul integrat si situaţiile economice financiare. După aceea am mai lucrat ca director economic în două firme private. Având experienţa tehnică şi juridică necesare, de patru ani sunt Referent de specialitate în cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, unde mă ocup cu succes de realizarea activităţii de inspecţie fiscală la operatorii economici care au calitatea de contribuabili la bugetul Fondului pentru mediu.
Sunt mândru că fac parte din echipa viitorului primar al municipiului Giurgiu, domnul Adrian Anghelescu şi pot să afirm că-l voi sprijini cu toate cunoştinţele mele tehnice, dobândite pe şantiere şi în proiecte de mare anvergură, pentru a implementa rapid noi proiecte, care au termene de implementare aproape imediate şi din care zestrea edilitară a municipiului Giurgiu se va îmbogăţi cu active în valoare de câteva milioane de euro.
Succes, Adrian Anghelescu! Succesul tău va fi succesul municipiului Giurgiu, pe care chiar cred că #sepoate să-l #Reclădimîmpreună!” 

 

Votează Adrian Anghelescu – primar al municipiului Giurgiu

*Comandat de PNL Giurgiu, CUI mandatar financiar 21200012

 

 

 


Florentin
Toma este o alt
ă propunere pe care PNL v-o prezintă
pentru Consiliul local al municipiului Giurgiu.

Florentin este un tân
ăr
de 37 de ani, un profesionist a c
ărui carieră în
domeniul tehnic impresioneaz
ă nu doar prin reuşitele sale, cât mai
ales prin complexitatea sarcinilor pe care le-a avut de când era indecent de tân
ăr şi
pe care le-a dus întotdeauna la bun sfâr
şit.
Este un profesionist
şi
un familist convins, care ast
ăzi îşi desăvârşeşte
preg
ătirea academică printr-un doctorat
la Universitatea Politehnic
ă Bucureşti, într-un domeniu
sensibil
şi de care orice administraţie
local
ă sau chiar naţională
trebuie s
ă ţină seama, este vorba despre managementul mediului şi
al de
şeurilor, pentru că toţi
dorim s
ă locuim într-un oraş curat. Lucrând în
domenii de interes edilitar, în proiecte de infrastructur
ă
mare, Florentin a demonstrat c
ă la Oradea sau la Giurgiu se pot implementa cu
profesioni
şti fonduri europene de zeci de milioane de euro.
Ast
ăzi are o misiune importantă,
ştigată prin concurs, de a
crea civiliza
ţie, de a aduce la standarde europene comunităţi
unde este nevoie în continuare de infrastructur
ă.
Florentin, acum este timpul s
ă
ne spui tu câte ceva din biografia ta!

„Bun
ă dimineaţa!
Sunt Florentin Elvis Toma, am o familie minunat
ă,
cu doi copii, un b
ăieţel de 5 ani şi o fetiţă
de 9 ani, pe care îi iubesc
şi care cresc în oraşul Giurgiu, cel mai
frumos ora
ş al sufletului meu.
Sunt economist
şi
inginer cadastru funciar topograf, nu doar cu diplome universitare, ci
şi
cu o activitate de lucru
şi de conducere a unor lucrări
importante de infrastructur
ă.
Am absolvit un Master la Universitatea
Politehnica Bucure
şti, în cadrul Facultăţii de Ingineria
Sistemelor Biotehnice în perioada 2018-2020.

În acest moment sunt înscris la
Şcoala
doctoral
ă a Universităţii Politehnice
Bucure
şti, cu tema Colectarea deşeurilor
de ambalaje. Produc
ţia de ambalaje din deşeuri.
Activitatea mi-am desf
ăşurat-o
în profesiile pentru care m-am preg
ătit.
Din iunie 2006 – iulie 2008 fiind topograf
şi
ocupându-m
ă cu efectuarea profilelor transversale si
longitudinale, m
ăsurarea terenurilor pentru realizarea planurilor
cotate, extragerea datelor din plan
şele proiectului,
materializarea in teren a datelor sus-men
ţionate, trasări
si ridic
ări topo, întocmirea proceselor verbale şi
realizarea si îndesirea re
ţelei de sprijin la S.C. BIAT CONSTRUCTION S.R.L.,
Bucure
şti, apoi la firma daneză
SC MIVAN KIER JOINT VENTURE LIMITED NEWPARK, unde am activat din iulie 2008 –
februarie 2009, pentru ca apoi s
ă avansez manager de
structur
ă la aceeaşi firmă
din februarie 2009 – aprilie 2010
şi având ca atribuţii
coordonarea, urm
ărirea si verificarea execuţiei
lucr
ărilor in şantier din punct de
vedere calitativ si cantitativ, conform specifica
ţiilor proiectului si
a caietelor de sarcini. Coordonarea firmelor subcontractoare aflate in subordine.
Asigurarea colabor
ării dintre diferitele firme subcontractoare
implicate in proiect ( inclusiv pentru lucr
ări de structura,
finisaje si fa
ţade) Verificarea desenelor si detaliilor de execuţie;verificarea
situa
ţiilor de lucrări economice
financiare si facturilor depuse de subcontractori.

În perioada aprilie 2010 – februarie 2013 am
ocupat func
ţia de Sef Serviciu Topografie/Coordonator execuţie
la S.C. OCIDE CONSTRUCCION S.R.L, fiind responsabil al tuturor lucr
ărilor
topo-geodezice si de cadastru pentru proiectul FIDIC ROSU„Reabilitarea si
extinderea re
ţelelor de distribuţie si a sistemului
de canalizare inclusiv sta
ţii de pompare in aglomerarea Giurgiu – Slobozia,
Lot 2.

Doi ani (Februarie 2013-Februarie 2015) am fost
apoi Director Tehnic la S.C. A.D.P.P. S.A. GIURGIU, ocupându-m
ă
de coordonarea tuturor activit
ăţilor domeniului public si privat al Municipiului
Giurgiu.

Am v
ăzut că
acum se vorbe
şte foarte mult despre extraordinara experienţă
administrativ
ă din municipiul Oradea, din februarie 2015 m-am
ocupat aproape un an de o parte din reu
şita unora dintre
proiectele implementate în acest ora
ş, fiind Director
Adjunct al firmei S.C. TRIADA PROD IMPEX S.R.L., care a implementat proiectul „CL15
EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AFERENTE MUNICIPIULUI
ORADEA”, unde m-am ocupat efectiv de organizarea si supervizarea activit
ăţii
serviciului tehnic, economic, de elaborarea planurilor de achizi
ţii
si investi
ţii ale societatii, de negocierea, urmărirea
si încheierea contractelor de execu
ţie lucrări
pe proiecte FIDIC ROSU, având ca responsabilitate managementul integrat si
situa
ţiile economice financiare. După
aceea am mai lucrat ca director economic în dou
ă firme private. Având
experien
ţa tehnică şi
juridic
ă necesare, de patru ani sunt Referent de specialitate
în cadrul Administra
ţiei Fondului pentru Mediu, unde mă
ocup cu succes de realizarea activit
ăţii de inspecţie
fiscal
ă la operatorii economici care au calitatea de
contribuabili la bugetul Fondului pentru mediu.

Sunt mândru c
ă
fac parte din echipa viitorului primar al municipiului Giurgiu, domnul Adrian
Anghelescu
şi pot să afirm că-l
voi sprijini cu toate cuno
ştinţele mele tehnice, dobândite pe şantiere
şi în
proiecte de mare anvergur
ă, pentru a implementa rapid noi proiecte, care au
termene de implementare aproape imediate
şi din care zestrea
edilitar
ă a municipiului Giurgiu se va îmbogăţi
cu active în valoare de câteva milioane de euro.

Succes, Adrian Anghelescu! Succesul t
ău
va fi succesul municipiului Giurgiu, pe care chiar cred c
ă #sepoate să-l #Reclădimîmpreună!” 

 

Votează Adrian Anghelescu – primar al municipiului Giurgiu

*Comandat de PNL Giurgiu, CUI mandatar financiar 21200012

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!