Actualitate

Pentru a preveni aparitia unei situaţii de urgenţă la nivelul judeţului, Institutia Prefectului se implica in problema deseurilor!

Intr-o INFORMARE DE PRESĂ postatată  pe site-ul Institutiei Prefectului Judetului Giurgiu se prezintă  situtia de fapt referitoare la iminenţa producerii unei situaţii de urgenţă la nivelul judeţului Giurgiu, în cazul încetării activităţii de colectare şi transport a deşeurilor de către operatorul economic de salubritate SC GIREXIM UNIVERSAL S.A., începând cu data de 15.02.2019,  din dorinta unei  corecte informări a opinii publice.

“Referitor la situația creată privind serviciul de colectare și transport deșeuri la nivelul unor unități administrativ teritoriale vă aducem la cunoștință următoarele:

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Management Eficient pentru un Județ Curat a adus la cunoștința instituției noastre prin adresa nr. 27/23.01.2019 faptul că, SC GIREXIM UNIVERSAL SA  le-a transmis notificări de reziliere a contractelor de delegare, în același timp angajându-se ca, în conformitate cu prevederile contractuale, să continue prestarea serviciului până la data de 15.02.2019.

În baza adresei nr. 27/23.01.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Management Eficient pentru un Județ Curat, la data de 25.01.2019, a fost convocat Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă Giurgiu, în ședință extraordinară, în cadrul căreia a fost adoptată Hotărârea nr. 1/25.01.2019, prin care:

        -s-a constatat iminenţa producerii unei situaţii de urgenţă la nivelul judeţului Giurgiu, în cazul încetării activităţii de colectare şi transport a deşeurilor de către operatorul economic de salubritate SC GIREXIM UNIVERSAL S.A., începând cu data de 15.02.2019, prin poluare excesivă a mediului şi afectarea sănătăţii populaţiei;

        -s-a dispus ca ADI să întreprindă în regim de urgenţă toate măsurile necesare pentru asigurarea continuităţii serviciului de salubrizare, respectiv de colectare şi transport a deşeurilor din cele două zone;

        -s-a dispus informarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă despre starea potenţial generatoare de situaţii de urgenţă apărută la nivelul judeţului Giurgiu, iar Direcţia de Sănătate Publică, Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu, Serviciul de Gospodărire a Apelor Giurgiu şi Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Giurgiu să asigure monitorizarea modului de implementare a măsurilor dispuse.

        La data de 04.02.2019, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat” a adoptat Hotărârile nr. 1 şi 2, prin care s-a aprobat ca, pentru evitarea producerii situaţiei de urgenţă, unităţile administrativ teritoriale din Zonele 1 şi 3 să încheie în mod individual contracte de delegare a serviciului de colectare şi transport deşeuri, contracte ce urmează a fi încheiate pe o perioadă determinată, respectiv până la finalizarea procedurii de achiziţie publică efectuată de către ADI, în mod unitar, pentru cele două Zone.

        Astfel, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, „Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produse sau de servicii într-unul din următoarele cazuri: … c)ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. În situaţii în care se impune intervenţia imediată, autoritatea contractantă are dreptul de a realiza achiziţia publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.”

        Potrivit prevederilor alin. 4 al aceluiaşi articol, “În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.”

        Prin art. 2 din OUG nr. 21/2004, situaţia de urgenţă este definită ca fiind acel  eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care ameninţă viaţa sau sănătatea persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse specializate şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate.”

În data de 06.02.2019, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, convocat în ședință extraordinară, adoptă Hotărârea nr.3 care prevede următoarele:

1. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu ia act de Hotărârea nr. 1/04.02.2019 şi Hotărârea nr. 2/04.02.2019, aprobate de către membrii AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „Management Eficient pentru un Judeţ Curat”, privind încheierea în mod  individual de către fiecare u.a.t.  a contractului de delegare a serviciului de colectare şi transport deşeuri din Zona 1 (municipiul Giurgiu şi comunele Băneasa, Călugăreni, Daia, Frăteşti, Gostinu, Greaca, Mihai Bravu, Oinacu, Stoeneşti) şi Zona 3 (oraşul Bolintin Vale şi comunele Bucşani, Bulbucata, Buturugeni, Clejani, Crevedia Mare, Găiseni, Mârşa, Ogrezeni, Roata de Jos, Singureni, Vânătorii Mici);

2. Instituţia Prefectului – Judeţul Giurgiu va monitoriza încheierea de către u.a.t.- urile menţionate la art. 1 a contractelor de delegare a serviciului de colectare şi transport deşeuri, până la data de 14.02.2019.

        Aşadar, ţinând seamă de faptul că începând cu data de 15.02.2019,  SC GIREXIM UNIVERSAL SA nu va mai asigura serviciul de colectare şi transport al deşeurilor în localităţile anterior menţionate, fiecare dintre aceste unităţi administrativ teritoriale  are posibilitatea de a încheia contracte de achiziţie publică pentru prestarea serviciului de salubrizare, începând cu data de 16.02.2019. Având în vedere faptul că unitățile administrativ teritoriale anterior menţionate fac parte din ADI Management Eficient pentru un Judeţ Curat, contractele urmează a fi încheiate pe perioadă determinată, respectiv până la finalizarea de către Asociaţie a procedurii de achiziţie publică pentru delegarea serviciului de colectare şi transport a deşeurilor, în mod unitar, pentru cele două Zone.

        La nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Giurgiu, se va urmări respectarea prevederilor legale aplicabile şi se va monitoriza situaţia de urgenţă posibil a fi produsă la nivelul judeţului Giurgiu, pentru fiecare caz în parte fiind luate măsurile care se impun.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!